kiilaa la kumoo li ko ( Niŋadamadiŋofaata a la baaroo bee kakuntulefokuusaba)

kiilaa la kumoo li ko ( Niŋadamadiŋofaata a la baaroo bee kakuntulefokuusaba)

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le ti a kadiyaamuhadiisoo le fasaroo la mimmukiilaa la kumoo li ko ( Niŋadamadiŋofaata a la baaroo bee kakuntulefokuusaba.

m` be soolrig i la miiro la le