Kiilaa la wuluu luŋo juuroo (Gamoo) kiitiyo

kawandilaa : Omar Dansoo

Ka Amankuta

Aka diyaamu kamoo la huwo le la ka kiitiyoo lu samanaŋ musilimeyaa la landiroo to kamoo la kiitiyoo to

Download

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le