Futuwoo - 4

Futuwoo - 4

kawandilaa : Ahmad Sabali

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

futuwoo: annabiyoomoo lu la taarag siloo le mu mig ye nafaa jamaa soto a be wolu kono , ka Adamadiyaa lasiloo manta kanta anig ka woo nyogo lu

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG