Ден во куќата на Божјиот пратеник

Автор :

Превод:

Рецензија:

الناشر:

Краток опис

Оваа книга обработува фрагменти и моменти, со кои се укажува на особините на Божјиот пратеник, Аллаховиот благослов и мир нека се со него, и неговата величина. Секако дека книгата не е сеопфатна и во истата се укажува на аспекти од човечкиот живот кои се занемарени, и при тоа за секоја особина и вредност се спомнати како аргумент два или три хадиси.

Download

Научни категории:

Твоето мислење ни е важно