නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නිවසේ එක් දිනක්

කෙටි හැඳින්වීම

1. නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ගුණාංග.
2. නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නිවස තුළ.
3.සමීපතම ඥාතීන්.
4. නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ආදර්ශය සහ ලක්ෂණ.
5. නබි (සල්) තුමාණන්ගේ දියණියෝ.
6. විවාහක ජීවිතය.
7. නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නින්ද.
8. නබි )සල්) තුමාණන්ගේ නැමදුම.
9. නබි (සල්) තුමාණන්ගේ සේවක.
10. ත්‍යාග හුවමාරු හා අගන්තුක සත්කාරය.
11. කුඩා දරුවන්ට කාරුණිකවිම.
කුඩා දරුවන්ට කාරුණිකවිම. 12.
13. කරුණාව, යහ දේ අණ කර. නරක දැයින් ඉවත් කිරිම.
14. ආහාර, පාන හා ඇඳුම්.
15. අන් අයගේ ආත්ම ගෞරව.
16 නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නින්ද.
17.අල්ලාහ් මෙනෙහි කිරිම.
18.අසල් වැසියන්ට අයිතිවාසිකම් ඉටු කිරීම, ඉවසිම හා වීරත්වය, එතුමාණන්ගේ ප්‍රාර්ථනාවන් යන කරුණු.

Download

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්