Научни категории

  • Македонски

    PDF

    Брошурава дава општи насоки за вистинската среќа кон која целат и заради која се ангажираат луѓето. Патот кон среќата и нејзините контури се исцртани врз база на аргументите содржани во Благородниот Куран и мудрите упатства на Божјиот пратеник, далеку од човечката ограниченост и склоност кон прекорачување на ограничувањата. Тоа е истата среќа која ја посакува човекот-верник.

  • Македонски

    PDF

    ОСТАВИ ТРАГА ПРЕД ЗАМИНУВАЊЕ

Твоето мислење ни е важно