Categories

  • Moore

    MP3

    Conferencier : Tõntõ Ɩbraahɩɩm Révision : Huseeni wedraogo

    A wilgame tɩ lihlaangã la dĩin sẽn yaa sɩd dĩina, la a leb n kõ daliil dãmba, a leb n goma dĩina gãd-sõngã yelle, a leb n kewa nebã n yi lihlaangã rɩk n mams ne zɩɩlmã la dĩin dãmba taabã, b tɩ baasa ne nebã saglgo tɩ b gãd nĩina sẽn sagl zogo la yεl lanĩnsa wã.

Ton Avis