रमजानको सौगात

विशेषता

यस आडियोमा रमजान महिनाको श्रेष्ठता र त्यसमा पाइने भलार्इ र सौगातको वर्णन कुरआन र हदीसको प्रकाशमा गरिएको छ ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ