Biografie van al-Imaam an-Nawawie

Beschrijving

Hij is al-Imam al-‘Allaamah Shaykhoel-Islam al-Faqieh az-Zaahid al-Haafidh Moehyied-Dien Aboe Zakariyyaa Yahyaa ibn Sharaf ibn Moeraa ibn Hasan ibn Hoesayn ibn Mohammad ibn Djoemoe’ah ibn Hizaam an-Nawawie of an-Nawaawie.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Biografie van al-Imaam an-Nawawie

  [nederlands - dutch -الهولندية ]

  vertaler: Ridouane Mallouki

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  bron: Sharh Riyaad as-Saalihien (Uitleg Tuinen der Oprechten) van al-Imaam al-‘Oethaymien

  verspreid: ahlasunnah.com

  2014 - 1435

  ترجمة الإمام النووي

  « باللغة الهولندية »

  ترجمة: رضوان ملوكي

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  المصدر: شرح رياض الصالحين لشيخ العثيمين

  الناشر: ahlasunnah.com

  الناشر النا

  2014 - 1435

  بسم الله الرحمن الرحيم

  Biografie van al-Imaam an-Nawawie

  - moge Allah hem genadig zijn -

  (631-676 H.(1) /1233-1277 na Chr.)

  Hij is al-Imam al-‘Allaamah Shaykhoel-Islam al-Faqieh az-Zaahid al-Haafidh Moehyied-Dien Aboe Zakariyyaa Yahyaa ibn Sharaf ibn Moeraa ibn Hasan ibn Hoesayn ibn Mohammad ibn Djoemoe’ah ibn Hizaam an-Nawawie of an-Nawaawie.

  Hij werd geboren in de maand Moeharram van het jaar 631, en memoriseerde de Qor-aan voordat hij de puberteit had bereikt. Hij werd geboren in Nawa, een dorp in de omgeving van Hawaraan in Syrië en hieraan wordt hij toegekend (d.w.z. an-Nawawie: uit Nawa). Hier leerde hij de Qor-aan, daarna vertrok hij naar Damascus en verbleef in al-Madrasah ar-Rawaahiyyah school.

  Hij studeerde de fiqh(2) en zijn fundamenten, de hadieth(3) en zijn wetenschappen, nahw(4), sarf(5), tawhied(6) en de redeneerkunde, verrichtte de haddj(7) met zijn vader en verbleef voor anderhalve maand in het verlichte Medienah. Hij werd de Imam van de Shaafi’ie wetschool in zijn tijd en de herziener, rectificeerder, reficeerder en rangschikker hiervan, totdat zijn naam in de horizonnen weerklonk en zijn rang en positie in de wereld steeg. Hij bezit over bekende, gezegende en profijtelijke schrijfwerken.

  Hij zei over zichzelf: “Eén van mijn grootvaders zei dat zijn oorsprong teruggaat naar Hizaam, de vader van Hakiem ibn Hizaam, de Metgezel – moge Allah tevreden met hem zijn.”

  Toen hij de leeftijd van 19 had bereikt, bracht zijn vader hem naar Damascus, waarop hij in al-Madrasah ar-Rawaahiyyah school woonde – zoals vooraf is gegaan – en gedurende twee jaar kende hij geen ogenblik rust en leefde hij van het rantsoen van de school.

  In deze periode memoriseerde hij “at-Tanbieh” en een kwart van “al-Moehaddhab”, en dat was in het jaar 650 H., en corrigeerde en becommentarieerde hij aan de handen van zijn leraar Kamaaloed-Dien Is-haaq ibn Ahmad al-Maghribie. Hij vergezelde hem, waarop zijn leraar van hem onder de indruk raakte, van hem begon te houden en ervoor zorgde dat hij hem het meest bezocht en het meeste profijt van hem had. An-Nawawie hield zich gedurende 20 jaar intensief bezig met de wetenschappen, totdat hij zijn collega’s overtrof, alle studenten voorbij streefde en de uitmuntendheid in de kennis en de handelingen verwierf. Daarna richtte hij zich in het jaar 660 H. tot het schrijven, totdat hij overleed.

  Hij volgde elke dag 12 lessen becommentariërend en corrigerend aan de handen van de geleerden: twee lessen in “al-Wasiet”, een les in “al-Moehaddhab”, een les in het verenigen van de Sahiehayn (Sahieh al-Boekhaarie en Sahieh Moeslim), een les in Sahieh Moeslim, een les in “al-Lam’”, een les in de redeneerkunde, een les in de morfologie en een les in oesoel al-fiqh(8).

  Eens kwam het in hem op om zich bezig te gaan houden met de geneeskunde, waarop hij “al-Qaanoen” van Ibn Siena kocht en vastberaden was om zich hier mee bezig te houden. Hij zei: “Mijn hart werd duister en dagenlang was ik niet in staat om me ergens mee bezig te houden. Dus dacht ik na over deze zaak en wat de oorzaak hier van was, waarop Allah mij inspireerde dat het vanwege mijn bezigheden in de geneeskunde was. Daarop verkocht ik het boek “al-Qaanoen”, waarna mijn hart werd verlicht.”

  Er is niets mis met geneeskunde, maar Allah had hem voor een andere nobele wetenschap bewaard, en dat is de wetenschap van de hadieth en andere.

  Hij studeerde Sahieh Moeslim bij ar-Ridaa ibn al-Boerhaan, en studeerde Sahieh al-Boekhaarie, Moesnad Ahmad, de Soenan van Aboe Daawoed, an-Nasaa-ie en Ibn Maadjah, Djaami’ at-Tirmidhie, Moesnad ash-Shaafi’ie, Soenan ad-Daaraqoetnie, Sharh as-Soennah en vele andere boeken bij een groep geleerden van zijn tijd.

  Tot zijn leraren behoren: Ibn ‘Abdied-Daayim, az-Zayn Khaalid, Shaykh ash-Shoeyoekh Sharafoed-Dien ‘Abdoel-‘Aziez, al-Qaadie ‘Imaadoed-Dien ibn al-Harastaanie, Ibn Abiel-Yoesr, Yahya as-Sayrafie, as-Sadr al-Bakrie, ash-Shaykh Shamsoed-Dien Ibn Abie ‘Oemar en vele anderen. Hij studeerde de hadieth wetenschap bij een groep Hoeffaadh(9); hij bestudeerde het boek “al-Kamaal” van ‘Abdoel-Ghanie bij Aboel-Baqaa Khaalid an-Naabloesie, en Sharh Sahieh Moeslim en bijna heel Sahieh al-Boekhaarie bij al-Moeraadie. Al-fiqh nam hij van al-Qaadie Aboe ‘Alie al-Fat-h at-Tafliesie, en hij raakte hierin bedreven aan de handen van al-Imaam Kamaaloed-Dien Ishaaq al-Maghribie, al-Imaam Shamsoed-Dien ‘Abdoer-Rahmaan ibn Noeh en ‘Izzoed-Dien ‘Oemar ibn As’ad al-Arbalie.

  En tot zijn leerlingen behoren: al-Qaadie Sadroed-Dien Soelaymaan Khatieb Daarya, ash-Shaykh Shihaaboed-Dien ibn Dja’waan, ash-Shaykh ‘Alaa-oed-Dien ibn al-‘Attaar, Amienoed-Dien Saalim, al-Qaadie Shihaaboed-Dien al-Arbadie, ibn al-‘Attaar, al-Mizzie, ibn Abiel-Fat-h en anderen.

  Zijn karakter: al-Imaam al-Asnawie zegt: “Hij – moge Allah hem genadig zijn – bezat over een groot ascetisme, goede daden, en geduld met de hardheid van het leven en weigerde te eten van de vruchten van Damascus, vanwege de twijfels en onzekerheid over de betrouwbaarheid hiervan. Hij leefde van datgene wat afkomstig was van zijn dorp, van zijn ouders; hij at slechts eenmaal per dag in de avond en dronk eenmaal in de ochtend, dronk geen water met ijs, zoals de mensen in Syrië gewend zijn en was niet getrouwd. Hij bleef vaak op in de nacht, zich bezig houdend met aanbidding en het schrijven. Hij gebood het goede en verbood het slechte, zowel de koningen als degenen die onder hen zijn (het gewone volk). Hij begon met schrijven in het jaar 660 H.”

  Al-Marrakshie zei: “Ik zag ash-Shaykh an-Nawawie in Nawa toen hij nog een jongen van tien jaar oud was. De andere jongens van zijn leeftijd dwongen hem om met hen te spelen, maar de Shaykh wilde dat niet en hield zich bezig met zijn studie. Wanneer zijn lijftijdgenoten hem erop aandrongen om zich bij hen in hun spelletjes te voegen, begon hij te huilen. Vanaf dat moment begon ik zielsveel van hem te houden.”

  Hij bezat over een kalmte en ernst, zowel tijdens het onderzoek met de geleerden als in andere tijden. Hij bleef in deze toestand, totdat hij zijn dorp bezocht, en hij bezocht al-Qoeds (Jeruzalem) – moge Allah het laten wederkeren als een land van Islam – en ook al-Khaliel (Hebron). Daarna keerde hij terug naar Nawa, werd hier ziek bij zijn ouders en overleed in de nacht van woensdag, 14 Radjab 676 H. Hier werd hij begraven – moge Allah tevreden met hem zijn en hem tevreden stellen.

  Zijn schrijfwerken: Allah – Verheven is Hij – heeft de Moslims voordeel gegeven met zijn schrijfwerken, welke zich over de hele wereld verspreidden, vanwege de schatten aan kennis die ze bezitten. De belangrijkste daarvan zijn:

  A) Al-Arba’oen an-Nawawiyyah

  B) Riyaad as-Saalihien

  C) Al-Minhaadj li Sharh Sahieh Moeslim ibn al-Haddjaadj

  D) Sharh al-Djaami’ as-Sahieh lil-Boekhaarie

  E) Al-Irshaad fie ‘Oeloem al-Hadieth

  F) Boestaan al-‘Aarifien

  G) At-Tahrier fie Sharh at-Tanbieh

  H) Tahdhieb al-Asmaa wal-Loeghaat

  I) Al-Adhkaar

  J) Al-Madjmoe’ fie Sharh al-Moehaddhab

  en vele andere boeken.

  Zijn dood – moge Allah hem genadig zijn: Hij overleed in Nawa bij zijn familie in het laatste derde deel van de nacht, op 14 Radjab 676 H. en hij werd hier de volgende dag begraven. Toen hij stierf, beefden Damascus en de omringende gebieden door het huilen, en de Moslims hadden een groot verdriet om hem.

  Al-Qoetb al-Yoenaynie zegt: “Toen het nieuws van zijn dood Damascus bereikte, vertrokken Qaadiel-Qoedaat ‘Izzoed-Dien Mohammad ibn ad-Daa-i’ en groep van zijn metgezellen naar Nawa om bij zijn graf het gebed te verrichten. An-Nawawie wilde graag dat hij in het land van Palestina zou sterven, en Allah – Verheven is Hij – heeft dat voor hem waargemaakt.”

  Moge Allah al-Imaam an-Nawawie genadig zijn, hem namens de Moslims met het goede belonen en zijn boeken en datgene wat hij met zijn rechterhand geschreven heeft op de weegschaal van zijn goede daden plaatsen, zodat deze zwaarder en zwaarder wordt. Aamien…

  Bron: Sharh Riyaad as-Saalihien (Uitleg Tuinen der Oprechten) van al-Imaam al-‘Oethaymien

  Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki

  (1) Voetnoot van de vertaler: H.: Hidjriyyah, d.w.z. na de hidjrah, de emigratie van de Profeet Mohammad – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – van Mekkah naar Medienah en tevens het begin van de Islamitische jaartelling.

  (2) Voetnoot van de vertaler: Fiqh: Islamitische wetleer.

  (3) Voetnoot van de vertaler: Hadieth: Overlevering van een uitspraak, handeling of goedkeuring van de Profeet Mohammad – sallallahoe ‘alayhi wa sallam.

  (4) Voetnoot van de vertaler: Nahw: Grammatica.

  (5) Voetnoot van de vertaler: Sarf: Morfologie.

  (6) Voetnoot van de vertaler: Tawhied: De Eenheid van Allah in Zijn Heerschappij (ar-Roeboebiyyah), recht op aanbidding (al-Oeloehiyyah) en Zijn Namen en Eigenschappen (al-Asmaa was-Sifaat).

  (7) Voetnoot van de vertaler: Haddj: Bedevaart naar Mekkah, en tevens de vijfde pilaar van de Islaam.

  (8) Voetnoot van de vertaler: Oesoel al-fiqh: De fundamenten van de fiqh wetenschap.

  (9) Voetnoot van de vertaler: Hoeffaadh: de meervoudsvorm van Haafidh: geleerde die honderdduizend overleveringen van buiten kent, zowel de tekst hiervan als de keten van overleveraars.

  Categorieën:

  Beoordelingen