De ‘Aqiedah van de wetschool van imam Maalik

Beschrijving

In dit artikel toont sheikh Faried al-Ansaarie, dat de geleerden van malikitische wetschool de assalafia als credo volgden.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

De ‚Aqiedah van de wetschool van imam Maalik

[nederlands - dutch -الهولندية ]

Sheikh Faried al-Ansaarie

revisie: Yassien Abo Abdillah

publicatie: al-yaqeen.com

2014 - 1435

عقيدة الإمام مالك

« باللغة الهولندية »

 الشيخ فريد الأنصاري

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

النشر: al-yaqeen.com

2014 - 1435

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

De voorschriften omtrent de geloofsleer (al-‘Aqiedah) worden afgeleid van de fundamenten van het geloof (Oesoel ud-Dien). De voorschriften omtrent de jurisprudentie (al-Fiqh) worden afgeleid van de fundamenten van de jurisprudentie (Oesoel al-Fiqh). We kunnen opmaken dat de waarheid (in de geloofsleer) één is en niet meer dan dit. Als er van mening wordt verschild in de geloofsleer kan er niet worden gezegd dat die en die gelijk heeft. Er is maar één waarheid, omdat hierin geen rechtsvinding (Idjtihaad) kan worden verricht (zoals in al-Fiqh).

De geloofsleer van de vrome voorgangers (as-Salaf us-Saalih) is de ware geloofsleer en alles daarbuiten behoort tot dwaling of zelfs ongeloof. Moge Allah ons behoeden. Afdwalingen en ongeloof zijn onder te verdelen in verschillende gradaties. Zo kan je de afdwaling van de Moe’tazilah niet vergelijken met de afdwaling van de Ashaa’irah. De Moe’tazilah zijn in hun dwaling namelijk verder gegaan dan de Ashaai’rah. De afdwaling van de Maatoeridiyyah is ook weer onder te verdelen in gradaties.

Ik zeg met een duidelijke verklaring dat de waarheid in al-‘Aqiedat us-Salafiyyah zit (de geloofsleer van de vrome voorgangers). De wetschool van imam Maalik bevond zich in zijn oorsprong op datgene waar de vrome voorgangers zich op bevonden. Het is bekend dat de ‘Aqiedah van imam Maalik “Salafiyyah” was zoals dit tegenwoordig wordt genoemd. Dit is een vrij recent taalbegrip. Het is echter de “correcte islamitische geloofsleer” waar de metgezellen, de taabi’ien en de recht geleide imams zich op bevonden.

Er is geen enkele wetschool die zich onderscheidt door zich compleet te bevinden op de geloofsleer van de vrome voorgangers. Zo bevonden zich in het begin van de wetschool van imam Maalik velen op de geloofsleer van de vrome voorgangers en sommige anderen op de geloofsleer van de Ashaa’irah. Dit bestaat tot de dag van vandaag. Het is dan ook niet toegestaan om de wetschool van imam Maalik direct te koppelen aan de ‘Aqiedah van de Ashaa’irah.

De grote geleerde die zich op onze wetschool bevond, de wetschool van Imam Malik, namelijk Ibnoe Abdil-Barr (moge Allah hem begenadigen) bevond zich op een volledige en zuivere ‚Aqiedah.

Imam Maalik heeft eerder dan imam Ahmad over de correcte ‘Aqiedah gesproken. Imam Ahmad is namelijk in het jaar 241 Hidjrie overleden, terwijl Imam Maalik in het jaar 179 Hidjrie is overleden. Tussen hen bevond zich een hele generatie, oftewel de generatie van imam ash-Shaafi’ie. Imam ash-Shaafi’ie was een leerling van imam Maalik en de leraar van imam Ahmad (moge Allah hen allen begenadigen) Dit is een zaak die duidelijk moet worden gemaakt.

De oorsprong van de wetschool van imam Malik is de correcte islamitische ‘Aqiedah, namelijk al-‘Aqiedat us-Salafiyyah. De afwijking heeft zich echter door de geschiedenis heen voorgedaan (d.w.z. na de dood van imam Malik).

Ook imam Ibnoe abie Zayd al-Qayrawaanie, de schrijver van het boek 'ar-Risaalah', bevond zich op de ‘Aqiedah van de Salaf. De schrijver van het boek 'al-I’tisaam', Aboe Ishaaq ash-Shaatibie, was één van de eersten die innovaties bestreed en vele anderen die zich op deze sterke weg (al-‘Aqiedat us-Salafiyyah) bevonden. De leraar van deze geleerden was niemand minder dan imam Maalik. Zijn ‘Aqiedah is duidelijk en is de veiligste en beste ‘Aqiedah.

Sommigen zeiden dat de ‘Aqiedah van de Salaf het veiligste was en de ‘Aqiedah van de Khalaf (doelende op de Ashaacirah) de beste was (wat betreft kennis en begrip). Dit klopt natuurlijk niet. Het beste daarentegen is wie zichzelf in ‘Aqiedah heeft overgegeven aan Allah. Zoals imam ash-Shaafi’ie zei: "Ik geloof in datgene dat van Allah is gekomen, zoals het van Allah is gekomen. (d.w.z. zonder iets van de waarheid te verdraaien)." Omdat dit natuurlijk het meest veiligste is voor een persoon en het beste tegenover zijn Heer.

Categorieën: