seera zaka fixrii

barreessaa : Jamaaal Muhammad ahmad

gulaala.:

ibsa gabaabaa.

Barruu kana keessatti seera zakaa fixrii yeroo fii akkaataa isiitu balinaan ibsame.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.