waan nama hajjii hidhaterratti dhoowwaadhaa

waan nama hajjii hidhaterratti dhoowwaadhaa

ibsa gabaabaa.

barnoota kana keessatti wantoota nama hajjiifii umraa hidhaterratti dhoowwaa tahantuu balinaan dubbatame.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.