waan nama hajjii hidhaterratti dhoowwaadhaa

waan nama hajjii hidhaterratti dhoowwaadhaa

ibsa gabaabaa.

barnoota kana keessatti wantoota nama hajjiifii umraa hidhaterratti dhoowwaa tahantuu balinaan dubbatame.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.