seera qalma udhiyyaa kutaa 2

seera qalma udhiyyaa kutaa 2

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni seera qalma udhiyyaa nama barsiisa kuni kutaa 2ffaati. .

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.