sadarkaa hajjii fii umraa 05

sadarkaa hajjii fii umraa 05

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti fadlii (sadarkaa) hajjfii umraattu bal’inaan ibsamee jira. kuttaa 6 uf jalaa qabdi.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.