Waan haraam ta namni laaffise - Dachii namaa saamuu

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Dachii namaa saamuu ).

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: