Waan haraam ta namni laaffise - Dubartiin firaan wajji malee karaa deemuu

Waan haraam ta namni laaffise - Dubartiin firaan wajji malee karaa deemuu

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Dubartiin firaan wajji malee karaa deemuu ).

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: