Waan haraam ta namni laaffise - Dubartiin urgeeffattee manarraa gadi bahuu

Waan haraam ta namni laaffise - Dubartiin urgeeffattee manarraa gadi bahuu

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Dubartiin urgeeffattee manarraa gadi bahuu ).

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: