Waan haraam ta namni laaffise - Fokkinna meeshaa gurguranii dhooysuu

Waan haraam ta namni laaffise - Fokkinna meeshaa gurguranii dhooysuu

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Fokkinna meeshaa gurguranii dhooysuu ).

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: