Waan haraam ta namni laaffise - Hojjachiifatanii kafaluufii diduu

Waan haraam ta namni laaffise - Hojjachiifatanii kafaluufii diduu

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Hojjachiifatanii kafaluufii diduu ).

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.