Waan haraam ta namni laaffise - Ilmaan walqixxeessuu dhabuu 2

Waan haraam ta namni laaffise - Ilmaan walqixxeessuu dhabuu 2

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Ilmaan walqixxeessuu dhabuu 2 ).

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: