Waan haraam ta namni laaffise - Liwaaxii walqunnamtii dhiira jedduu

Waan haraam ta namni laaffise - Liwaaxii walqunnamtii dhiira jedduu

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Liwaaxii walqunnamtii dhiira jedduu ).

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.