Waan haraam ta namni laaffise - Qumaaraafii kasaaraa 1

Waan haraam ta namni laaffise - Qumaaraafii kasaaraa 1

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Qumaaraafii kasaaraa 1 ).

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: