Waan haraam ta namni laaffise - Rakkoo malee hiikaa nikaahaa barbaaduu

Waan haraam ta namni laaffise - Rakkoo malee hiikaa nikaahaa barbaaduu

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Rakkoo malee hiikaa nikaahaa barbaaduu ).

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.