Waan haraam ta namni laaffise - Shanyii ufii jirjiiruu

Waan haraam ta namni laaffise - Shanyii ufii jirjiiruu

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Shanyii ufii jirjiiruu ).

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: