Maaliif sijaaraa aarsita 1

Maaliif sijaaraa aarsita 1

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti sijaaraa aarsuun (dhuguun) haraam dilii hamtuu akka tahe ibsama.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.