Maaliif sijaaraa aarsita 5

Maaliif sijaaraa aarsita 5

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti sijaaraa aarsuun (dhuguun) haraam dilii hamtuu akka tahe ibsama.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: