Maaliif sijaaraa aarsita 3

Maaliif sijaaraa aarsita 3

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti sijaaraa aarsuun (dhuguun) haraam dilii hamtuu akka tahe ibsama.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.