Waan haraam ta namni laaffise - Riffenssa walitti guduunfanii dheereffachuu

Waan haraam ta namni laaffise - Riffenssa walitti guduunfanii dheereffachuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti waan haraam tahe tan namni laaffisee tu ibsama kuni kutaa 3ffaati barnoota 25 ufkeessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: