دقيامت علامات

لنډه پېژندنه

دا ماده د قيامت دعلاماتونه بحث کوي

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: