دعلم اوعلماو فضيلت

لنډه پېژندنه

په دي ماده کښي دعلم اوعلماو فضيلت بيان شوی دی

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: