په ځمکه کښي فساد مه کوي

لنډه پېژندنه

په دي ماده کښي دفساد بدي او منعه ذکر شویده واوره

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: