په ځمکه کښي فساد مه کوي

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي دفساد بدي او منعه ذکر شویده واوره

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی