په ځمکه کښي فساد مه کوي

Description

په دي ماده کښي دفساد بدي او منعه ذکر شویده واوره

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی