الله تعالی دعرش نه بره دی

Description

په دي ماده کښي دالله تعالی فوقيت په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی