الله تعالی دعرش نه بره دی

لنډه پېژندنه

په دي ماده کښي دالله تعالی فوقيت په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: