الله تعالی دعرش نه بره دی

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي دالله تعالی فوقيت په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی