الله تعالی ته توبه کول دایمان برخه ده

الله تعالی ته توبه کول دایمان برخه ده

نبذة مختصرة

په دې سلسله کې د ايمان شعبې او برخې بيانيږې او الله تعالی ته توبه کول هم دايمان برخه ده

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی