الله تعالی ته توبه کول دایمان برخه ده

الله تعالی ته توبه کول دایمان برخه ده

Description

په دې سلسله کې د ايمان شعبې او برخې بيانيږې او الله تعالی ته توبه کول هم دايمان برخه ده

ستا فکر مهم دی