دمعاشري اصلاح

Description

په دي ماده کښي دمعاشري داصلاح کولو طريقې بيان شويدي واوره

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

Categories:

ستا فکر مهم دی