خپل مسئوليت اوپيژنه

خپل مسئوليت اوپيژنه

لنډه پېژندنه

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه هر نفس مسئول دی پکار ده چه هر يو خپل مسئوليت اوپيژني، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: