خپل مسئوليت اوپيژنه

خپل مسئوليت اوپيژنه

Description

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه هر نفس مسئول دی پکار ده چه هر يو خپل مسئوليت اوپيژني، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی