دښځي او خاوند حقونه

نبذة مختصرة

په دي ماده د ښځي او خاوند حقونه په ډیره ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی