دښځي او خاوند حقونه

دښځي او خاوند حقونه

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي دښځي او خاوتد حقونه ډير تفصيلي بيان شوي دي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی