دښځي او خاوند حقونه

دښځي او خاوند حقونه

Description

په دي ماده کښي دښځي او خاوتد حقونه ډير تفصيلي بيان شوي دي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی