دغيمت نه خمس اداکول دایمان برخه ده

دغيمت نه خمس اداکول دایمان برخه ده

لنډه پېژندنه

په دې درسي سلسله کې د ايمان شعبې په ډير ښکلي انداز بيانيږې او ريدل يي مه هيروې

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: