په نيکې خوشحالي او په ګناه خپګان د ايمان برخه ده

په نيکې خوشحالي او په ګناه خپګان د ايمان برخه ده

لنډه پېژندنه

په دې سلسله کې د ايمان شعبې او برخې بيانيږې او په نيکې باندي خوشحالې او په ګناه باندي خپګان هم د ايمان يوه برخه ده .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: