په نيکې خوشحالي او په ګناه خپګان د ايمان برخه ده

په نيکې خوشحالي او په ګناه خپګان د ايمان برخه ده

Description

په دې سلسله کې د ايمان شعبې او برخې بيانيږې او په نيکې باندي خوشحالې او په ګناه باندي خپګان هم د ايمان يوه برخه ده .

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی