د انسان دقبر سفر

د انسان دقبر سفر

نبذة مختصرة

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، چه په انسان باندي يوه مرحله او سفر راروان دی چه هغې ته سفر دقبر وايي نو بايد ده چه دهغې لپاره تياری اوکړی شي .

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی