د انسان داخرت سفر اومرحله

د انسان داخرت سفر اومرحله

Description

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، چه په انسان باندي يوه مرحله او سفر راروان دی چه هغې ته سفر دقبر وايي نو بايد ده چه دهغې لپاره تياری اوکړی شي .

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی