د انسان دنيا وي ژوند

د انسان دنيا وي ژوند

Description

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، چه په انسان باندي يوه مرحله دا ژوند دنياوي دی او دا ډيره مهمه مرحله ده چه په انسان باندي راځي ځکه چه په همدې کښې داخرت لپاره تياری کيږي .

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی