د انسان دنيا وي ژوند

د انسان دنيا وي ژوند

لنډه پېژندنه

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، چه په انسان باندي يوه مرحله دا ژوند دنياوي دی او دا ډيره مهمه مرحله ده چه په انسان باندي راځي ځکه چه په همدې کښې داخرت لپاره تياری کيږي .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: