دتوحیداهميت او دهغي فائدي - 2

دتوحیداهميت او دهغي فائدي - 2

نبذة مختصرة

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، چه توحيد ډيراهميت او ښکلي پايلي لري د انسان په زندګې باندي په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی