حساب رانيږدي دی مه غافله کيږه

حساب رانيږدي دی مه غافله کيږه

نبذة مختصرة

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه په انسان باندي يوه ډيره لويه ورځ او سفر رارواندی او حساب رانيږدي شوی دی دهغي لپاره تياری پکار دی په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی