د الله تعالی په دين راجمع کيدل د ايمان برخه ده

د الله تعالی په دين راجمع کيدل د ايمان برخه ده

لنډه پېژندنه

په دې سلسله کې دايمان شعبې او برخې بيانيږې او د الله تعالی په دين باندي راجمع کيدل هم دايمان برخه ده

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: