د الله تعالی په دين راجمع کيدل د ايمان برخه ده

د الله تعالی په دين راجمع کيدل د ايمان برخه ده

Description

په دې سلسله کې دايمان شعبې او برخې بيانيږې او د الله تعالی په دين باندي راجمع کيدل هم دايمان برخه ده

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی