حساب رانيږدي دی مه غافله کيږه

حساب رانيږدي دی مه غافله کيږه

لنډه پېژندنه

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه په انسان باندي يوه ډيره لويه ورځ او سفر رارواندی او حساب رانيږدي شوی دی دهغي لپاره تياری پکار دی په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: