حساب رانيږدي دی مه غافله کيږه

حساب رانيږدي دی مه غافله کيږه

Description

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه په انسان باندي يوه ډيره لويه ورځ او سفر رارواندی او حساب رانيږدي شوی دی دهغي لپاره تياری پکار دی په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی